soal latihan uts logika dan algoritma.!!


SOAL-SOAL LATIHAN

1.     
Dalam menyusun suatu program, langkah pertama    yang harus dilakukan adalah :
a.Membuat program                b. Membuat Algoritma                    
c. Membeli komputer             d. Proses

2.     
Sebuah prosedur langkah demi langkah yang pasti    untuk menyelesaikan sebuah masalah disebut :
            a. Proses                      b. Program      
            c. Algoritma               d. Prosesor
3.     
Pseudocode yang digunakan pada penulisan algoritma         dapat berupa :
            a. Bahasa Inggris
            b. Bahasa Puitis
            c. Bahasa pemrograman
            d. Sembarang bahasa asal terstruktur

4.     
Pada saat pembuatan program komputer, algoritma dibuat :
            a. Sebelum pembuatan program
            b. Pada saat program dibuat
            c. Sesudah pembuatan program
            d. Pada saat verifikasi program

5.     
Tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah adalah :
a. Masalah – Pseudocode – Flowchart – Program –    Eksekusi – Hasil
b. Masalah – Algoritma – Flowchart – Program –       Eksekusi – Hasil
c. Masalah – Model – Algoritma – Eksekusi – Hasil
d. Masalah – Model –  Algoritma – Program – Eksekusi– Hasil

6.     
Diketahui bahwa kantong P kosong, kantong Q berisi 10 buah kelereng dan kantong R berisi 15 kelereng.  Apabila yang terbawa hanya sebuah kantong dan dikatakan BUKAN Kantong P yang terbawa, maka jumlah kelereng           yang terbawa adalah :
            a.10                                         b. 15
            c.10 atau 15                            d. 10 dan 15

7.     
Diberikan algoritma : Apabila warna merah maka jadi hijau.  Apabila warna hijau maka jadi putih, selain     warna merah    dan hijau maka jadi ungu. Jika kondisi input warna adalah             hitam, maka warna jadi  :
            a. Merah                                              b. Ungu
            c. Hijau                                                d. Putih          
8.     
Instruksi P=Q akan mengakibatkan nilai P = nilai Q, dan                  nilai Q menjadi :
                        a. Menjadi Sembarang Nilai
                        b.  Menjadi hampa     
                        c.  Q tetap      
                        d.  Menjadi 0

9.     
Apabila a=5, b = 10, maka jika diberikan instruksi a=b;                     b=a  akan mengakibatkan :
                        a. a=0 , b=5                             b. a=10, b=5
                        c. a=10 , b=0                           d. a=10, b=10
10.   
Diberikan algoritma P=10; P=P+5; Q=P.   Nilai P dan Q      masing-masing adalah:
                        a.  15 dan 0                             b. 0 dan 15
                        c. 15 dan 15                            d. 10 dan 15
11.   
Type data yang hanya mengenal kondisi True atau False       pada Pascal programming , adalah :
            a. IF                             b. Bool
            c. Integer                                 d. Character

12.   
Dalam bahasa Pascal terdapat suatu tipe data yang   nilainya tidak boleh memiliki nilai desimal, yaitu :
            a. Real                         b. Bool
            c. Integer                     d. Character
13.   
Program Pascal dirancang pertama kali oleh :
            a. Al Khawarizmi                                b.Blaise Pascal
            c. Prof. Niklaus Wirth                      d. Borland

14.   
Fungi standard yang digunakan untuk mengetahui nilai        pendahulu dari suatu variabel disebut
            a. ORD                                                b. SUCC
            c. PRED                                             d. DIV

15.   
Pada Tipe data Boolean, berlaku operator-operator :
            a. IF                             b. AND, OR, NOT
            c. True, False               d. CASE

16.   
Simbol flowchart yang digunakan sebagai awal dan akhir suatu proses adalah….
            a. Terminal                            b. Preparation
            c.  Decision                             d.  Input

17.   
Apabila terjadi dua kondisi (benar atau salah), pada pembuatan flowchart menggunakan simbol….
            a.                                             b.
18.   
Simbol Flowcahart yang digunakan untuk penghubung        dalam satu halaman yang sama adalah …...

19.   
Urutan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang            menggunakan bahasa awam disebut :
            a.  Algoritma               b. Flowchart
            c.  Pseudocode                       d. Program

20.   
Simbol Flowchart yang dapat digunakan untuk         mencetak keluaran adalah….
21.   
Struktur pernyataan yang BUKAN berupa perulangan          (looping) adalah :
            a. For …. End             b. While Do    
            c. Repeat Until                        d. Case_and(x)

22.   
Suatu proses pengulangan kembali alur kerja disebut…
            a.  Branching                           b.  Looping 
            c.  Rekursif                              d.  Iteratif

23.   
Diberikan penggalan algoritma :    while (x>7) do
                                                         x=x-1;
                                                         write(x)
Apabila nilai awal x adalah 9, maka nilai yang           ditampilkan berturut-turut adalah
            a. 9, 8, 7          b. 9, 8              c. 9                  d. 8, 7

24.   
Diberikan penggalan algoritma :         repeat
                                                            write (x) ; x=x-1
                                                            until  x<7
Apabila nilai awal x adalah 9, maka nilai yang           ditampilkan berturut-turut adalah
            a. 9, 8, 7          b. 9, 8              c. 9                  d. 8, 7

25.   
Diberikan penggalan algoritma :         repeat
                                                            x=x+1 ; write (x)
                                                            until  x<7
Apabila nilai awal x adalah 9, maka nilai yang           ditampilkan berturut-turut adalah
            a. 9, 8, 7          b. 9, 8              c. 9                  d. 8, 7

26.   
Konsep Menara Hanoi merupakan salah satu dari    contoh proses :
            a. Iteratif                                b. Transitif                                       
            c. Rekursif                               d. Branshing

27.   
Suatu Proses yang memanggil dirinya sendiri , disebut          proses :
            a. Iteratif                                 b. Transitif      
            c. Rekursif                             d. Branching

28.   
Rekursif adalah :
            a. Suatu prosedur yang dapat dipanggil
            b. Suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri
            c. Suatu proses yang dipanggil melalui suatu prosedur
            d. Suatu prosedur Looping                                                                

29.   
Pada Menara Hanoi banyaknya pemindahan untuk  N          buah piringan  ke menara tujuannya adalah :
            a. 2n +1                                   b. 2n -1
            c. 2n+1                                    d. 2n-1

30.   
Untuk menyelesaikan masalah menara Hanoi dengan            banyaknya piringan ialah 6 buah , maka diperlukan        pemindahan sebanyak :
            a. 19 kali                                  b. 63 kali
            c. 31 kali                                  d. 32 kali

selamat ulang tahun..!!!!   

. Bookmark the permalink.

Leave a Reply